សាប៊ូ

Khmer

  Substantivo

សាប៊ូ

  1. Xabón, xabrón.