អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត

Khmer

  Topónimo

អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត

  1. Arabia Saudí.