អាល់ជែរី

Khmer

  Topónimo

អាល់ជែរី

  1. Alxeria.