អាល្លឺម៉ង់

Khmer

  Topónimo

អាល្លឺម៉ង់

  1. Alemaña.