អាហ្វហ្គានីស្តង់

Khmer

  Topónimo

អាហ្វហ្គានីស្តង់

  1. Afganistán.