អឺរ៉ាស៊ី

Khmer

  Topónimo

អឺរ៉ាស៊ី

  1. Eurasia.