ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍

Khmer

  Substantivo

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ (tngai bprăhōăh)

  1. (Tempo) Xoves.