ថ្ងៃសុក្រ

Khmer

  Substantivo

ថ្ងៃសុក្រ (tngai sok)

  1. (Tempo) Venres.