ម្សៅ

Khmer

  Substantivo

ម្សៅ

  1. (Alimentación) Fariña.